ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกในการให้บริการเกมออนไลน์ของ (Farm Master)
ข้อตกลงการสมัครสมาชิกและการใช้บริการเกมออนไลน์ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของ Farm Master เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดและหากท่านกดเลือก ยอมรับ ก็จะถือว่าได้ศึกษาและยินยอมที่จะปฏิบัติ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้ของบริการสมาชิก

ข้อ 1 ขอบเขตของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ทำขึ้นระหว่าง Farm Master ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมออนไลน์หรือเป็นผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการเกมบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการระหว่างผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยจะใช้บริการเกมของบริษัท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”

ข้อ 2 การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงและปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งปรากฏอยู่บนเงื่อนไขการเป็นสมาชิกบริการและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า และการที่ท่านได้ตกลงในการใช้บริการของ บริษัท ถือว่าท่านได้ยินยอมและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้แล้ว
2.1 เงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการเกมฉบับนี้ได้นำแสดงออนไลน์ไว้ในโฮมเพจ www.FarmMaster.comตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการเกมของสัญญาการให้บริการเกมมือถือหรือคอมพิวเตอร์หากผู้ใช้บริการยอมรับต่อคำถามถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการและถือว่าเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการเกมนี้มีผลบังคับใช้
2.2 บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการได้ตามความเหมาะสมและเงื่อนไขการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ www.Farm Master.com ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นระยะและตรวจสอบเนื้อหาข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้ประกาศไว้แล้ว หากผู้ใช้บริการได้มีการเข้าใช้บริการหลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาดังกล่าวนั้น และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆของผู้ใช้บริการ อันเกิดจากการไม่ทราบเนื้อหาประกาศของข้อตกลงนั้นๆ
2.3 ผู้ใช้บริการที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ใช้บริการจะต้องมีผู้ปกครอง (ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง) ของผู้ใช้บริการ ในการดูแล ยินยอม หรือให้คำแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้บริการให้ถือว่าวันที่ผู้ใช้บริการได้ทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทแล้วนั้น ให้ถือเป็นการยอมรับและอนุญาตในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการของผู้ปกครองแล้วโดยปริยาย
2.4 ผู้ใช้บริการ จะต้องขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ โดยกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลและข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง ของผู้ใช้บริการ และดำเนินตามขั้นตอนการขอเป็นผู้ใช้บริการด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง

ข้อ 3 รายละเอียดการบริการ
การบริการให้หมายความรวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้ด้วย
3.1 การดาวน์โหลด Mobile application, เล่นเกมผ่าน Browser จากเว็บไซต์ www.Farm Master.com ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการเกมส์, แอพพลิเคชั่นเกมส์, เว็ปไซต์เกมส์ต่างๆหรืออื่นๆ
3.2 บริษัทเป็นผู้เผยแพร่ application บนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่บริษัทได้ผลิตหรือได้รับลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการเกมต่างๆ
3.3 บริษัทเป็นผู้ให้บริการในการจำหน่ายไอเทมในเกม ไม่ว่าจะเป็นเกมที่บริษัทผลิตเองหรือได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้ช่องทางการชำระเงิน โดยการหักเงินจากบัญชีธนาคาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเติมเงินจากผู้ให้บริการ เช่น MOLPoints เป็นต้น หรือช่องทางอื่นๆที่บริษัทได้อนุญาตไว้

ข้อ 4 เนื้อหาการใช้บริการ
บริษัทจะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆหรือข้อมูลการเล่นของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือผิดกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
4.1บริษัทจะให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการหรือตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเพื่อให้บริการเกมที่บริษัทได้ผลิตหรือได้รับสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้บริการในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาการให้บริการเกมแพทซ์บักต่างๆหรือเพื่อความจำเป็นในการบริหารเกมผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกมได้เป็นครั้งๆไปทั้งโดยการ อัพเดทออนไลน์และออฟไลน์
4.2 บริษัทจะประกาศเงื่อนไขการให้บริการเกมและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการเกมอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมกับเงื่อนไขการให้บริการเกม อัพเดทกิจกรรม ข้อมูลเกม ผ่านทางเว็บไซต์ ทุกประการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการเกมและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการเกมบนเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอบริษัทจะไม่รับผิดความเสียหายใดๆของผู้ใช้บริการเนื่องจากไม่ได้เข้ามาตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการเกมและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการเกมบนเว็บไซต์

ข้อ 5 บัญชีและรหัสผ่านเข้าใช้บริการ
บริษัทจะให้บัญชีและรหัสผ่านแก่ผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการของบริษัทตั้งขึ้นโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลขอาราบิคในจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อดำเนินการใช้บริการบัญชีและรหัสผ่านการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ ในฐานะวิธีการเดียวที่บริษัทใช้แยกแยะผู้ใช้บริการได้
5.1 บัญชีและรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจากบริษัทเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการได้อย่างราบรื่น
5.2 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเองและรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบและความเสียหายอันเกิดขึ้นจริงทางวัตถุสภาพจิตใจอันเกิดมาจากความประมาทในการใช้บัญชีหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้บริการผิดกฎหมายหรือการนำไปใช้ในทางมิชอบของบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ข้อ 6 การใช้และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะบันทึกและเก็บรักษาเนื้อหาการสนทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการภายในเกมและสามารถเรียกดูได้ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อที่จะทำการแก้ไขเรื่องความขัดแย้งและเพื่อรักษาระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการภายในเกมทั้งนี้บริษัทจะควบคุมด้วยการจัดการแบบใช้เทคนิคมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อมูลดังกล่าวบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 7 ความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ
7.1 ไม่ทำความเดือดร้อน รำคาญให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่น
7.2 ห้ามเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการท่านอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท หรือผู้ใช้บริการท่านอื่นดังกล่าวนั้น
7.3 มีหน้าที่และความรับผิดอื่นๆตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
7.4 การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นในที่สาธารณะ รวมถึงห้ามผู้ใช้บริการเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็น บทความ ถ้อยคำ รูปภาพ หรือ ลักษณะใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ลามก อนาจาร หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ
7.5 ไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมายใดๆ รวมถึงไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น
7.6 ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.7 ไม่นำเข้าหรือส่งออกหรือเผยแพร่ Virus หรือทำการ Hack หรือใช้โปรแกรมโกง
7.8 ไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการให้บริการเกมของบริษัท
7.9 ไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงต่อบริษัท
7.10 หากผู้ใช้บริการพบว่ามีการใช้บริการที่ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือผิดกฎหมายใดๆ โดยบัญชีหรือรหัสผ่านซึ่งเป็นของผู้ใช้บริการให้ผู้ใช้บริการแจ้งบริษัททราบทันทีหากพบว่าการใช้บริการนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ข้อ 8 ระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงสิทธิการให้บริการ
8.1 ระยะเวลาในการให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ยกเว้น บริษัทมีสิทธิหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจาก เหตุจำเป็นหรือเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริการหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เช่น การตรวจสอบ บำรุงรักษาเปลี่ยนหรือการเสียของ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ และ รวมถึงวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงเหตุสุดวิสัยอื่นใดตามกฎหมายด้วย
8.2 ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการบริการ บริษัทจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ network และระบบ บริษัทจะตรวจเช็คประจำตามเวลาที่ระบุในเว็บไซต์
8.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการ อาจระงับ เลื่อน การอนุญาต การใช้บริการ หากมีกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
8.3.1 กรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ
8.3.2 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
8.3.3 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันสมาชิกคนอื่นๆหรือบุคคลที่สามหรือเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ ของข้อมูลการหยุดให้บริการระงับเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใดๆตามข้อ8นี้บริษัทฯไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ 9 การยกเลิกการให้บริการ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการกระทำการ ในกรณีดังต่อไปนี้
9.1 ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติยศ
9.2 ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ
9.3 ข้อความสนับสนุนการกระทำที่ทุจริต
9.4 ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของบริษัท
9.5 นำภาพ เนื้อหา หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
9.6 ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
9.7 ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับบริษัท
9.8 แอบอ้างว่าเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท
9.9 ใช้วิธีเติมเงินในลักษณะทุจริตหรือหลอกลวง
9.10 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการสมัคร

ข้อ 10 การยกเว้นความรับผิด
10.1 บริษัทจะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
10.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับหรือข้อบกพร่องในการใช้บริการเนื่องมาจากผลทางกฎหมายใดหรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการ
10.3 บริษัท จะไม่รับผิดชอบจากการ login ล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบการเชื่อมต่อล่าช้าได้
10.4 บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำของคำประกาศเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการเกมภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ข้อมูลและข้อเท็จจริงในบริการหรือในเว็บไซต์
10.5 บริษัท ไม่มีหน้าที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง ผู้ใช้บริการด้วยกัน หรือระหว่าง ผู้ใช้บริการ กับบุคคลที่สาม แล้วบริษัทไม่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
10.9 บางส่วนของการบริการอาจจะมีการให้บริการของบริษัทอื่นรวมอยู่ด้วย บริษัท จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการบริการที่มาจากบริษัทอื่นๆ

ข้อ 11 ข้อจำกัดในการใช้บริการ
11.1 บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด รวมไปถึงไอเทมต่างๆ ในเกมที่อยู่ในบัญชี เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ว่าไอเทมดังกล่าวจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม หรือเป็นไอเทมชนิดใดก็ตาม โดยบริษัทฯ เพียงแต่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ในการใช้บัญชี รหัสผ่าน และไอเทม ภายในระยะเวลาที่ให้บริการเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เรียกคืน ระงับ หรือยกเลิกบัญชี รหัสผ่าน และไอเทมในบัญชี ได้ทุกเมื่อ หากสัญญาการให้บริการระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกแก้ไข สิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิก รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว
11.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน
11.4 บริษัท สามารถระงับการใช้งานบัญชี ตัวละครข้อมูลทุกอย่างภายในเกมของผู้ใช้บริการจากการพิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุมหรือหมายกำหนดการต่างๆของเกม
11.5 บริษัท เป็นผู้ถือสิทธิและอำนาจทั้งหมดในข้อมูลทุกประการในเกมของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทเล็งเห็นความจำเป็นในการควบคุมหรือวางแผนเกม บริษัทสามารถเพิ่มเติม ลบ เปลี่ยนแปลงได้
11.6 การเติมเงินไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆก็ตาม ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิก ขอคืน แลกเปลี่ยน หรือแก้ไขใดๆได้

ข้อ 12 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทมีความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ www.Farm Master.com แต่เพียงผู้เดียว ผลงานหรือข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่หรือในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทอย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด

ข้อ 13 กฎหมายที่ใช้บังคับ
การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ที่มีผลใช้บังคับ